• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за образование и наука изведба на рехабилитација на 10 (десет) основни училишта и 6 (шест) средни училишта во Република Македонија Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги АЛДИНГ-ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 164,443,874.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Мазут М-1 НС ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 164,260,720.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1(еден) нафтен дериват ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 160,503,600.00
Агенција за државни патишта Рехабилитација на државните патишта Р1104 и Р2133,Липково - с.Арачиново, делница Арачиново – Никуштак - Ропалце Компанија Ескаватори Урошевац Р.Косово 157,406,000.00
Агенција за млади и спорт Изградба на затворена спортска сала во Универзитет Св.„Кирил и Методиј“- Скопје Друштво за градежништво, трговија и услуги АЛКОНПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 154,795,940.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1(еден) нафтен дериват ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 152,016,667.00
Дирекција за заштита и спасување Набавка на осум теренски возила 4x4 со дупла кабина ПИК АП Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 149,983,990.00
Град Скопје Изведба на површинска фонтана со реконструкција на тротоари – партер на Плоштад „Македонија“ Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 147,819,378.00
ЈП Македонија пат- Скопје Набавка на дизел гориво - Еуродизел БС (Д-Е V), екстра лесно гориво ЕЛ (ЕЛ-1( и моторен бензин - Еуросупер БС-95 Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 146,549,628.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 290/2013 Услуга од ангажирање на градежна механизација, за рамковна спогодба со еден економски оператор, за Рудници – РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 141,600,000.00
  • Сподели