• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-139/2013 Ангажирање на градежна механизација на повик за потребите на АД ЕЛЕМ Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 139,830,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Нисконапонски и среднонапонски кабловски прибор Друштво за производство,промет и услуги АБЦ-КОНСАЛТИНГ ДОО експорт-импорт Скопје 138,352,574.00
Град Скопје Изградба на бул.„Трета Македонска Бригада“ фазна реализација, прва фаза од км 0+000,00 до км 1+243,33 Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 133,104,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија и ЈЗУ Клиничка болница Битола за 2013 година Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 129,729,347.00
АД МЕПСО Осигурување на имот и вработените во АД МЕПСО за три (3) осигурителни години Акционерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје 124,786,241.00
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија Скопје Фактори на коагулација Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 122,594,640.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Точила 2 Блок 2/4 во Прилеп Друштво за градежништво, производство, трговија, угостителство и услуги ВИА ИНЖИНЕРИНГ 121,985,747.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Снабдување со природен гас Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС ДООЕЛ Скопје 120,360,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Достава,монтажа и пуштање во погон на метално блиндирани SF-6 изолирани 20(24)kVпостројки Трговско друштво за производство,трговија и услуги АСП увоз-извоз ДООЕЛ Охрид 118,236,000.00
Јавно претпријатие за енергетски дејности “Струмица-Гас“ Струмица Набавка и транспорт на компресиран природен гас (CNG) за потребите на ЈП Струмица-Гас Друштво за трговија и услуги СИ ЕН ЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 118,000,000.00
  • Сподели