• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за ангажирање работници за уривање бесправно изградени објекти

  • 08/2014

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената што општините ја плаќаат по час за ангажирање работник за уривање бесправно изградени објекти се движи од 177 до 512 денари. Општина Бутел ги плаќа услугите на работниците за уривање на бесправно изградени објекти за 189% повисоко отколку Општина Берово.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за ангажирање механизација за уривање бесправно изградени објекти

  • 08/2014

Овој индекс на рационалност покажа дека цената што институциите ја плаќаат за набавка на услугата за ангажирање камион со дигалка од 8 тони за 1 час се движи од 2.588 денари до 7.678 денари. Соодносот на најниската и највисоката цена изнесува 1: 2,97 што значи дека цената што за оваа услуга ја плаќа Општина Бутел е за 197% повисока од цената која за истата услуга ја плаќа Општина Ѓорче Петров.

целосна вест