Индекс на рационалност за ангажирање работници за уривање бесправно изградени објекти

  • 08/2014

Цената што општините ја плаќаат по час за ангажирање работник за уривање бесправно изградени објекти се движи од 177 до 512 денари. Соодносот на најниската и највисоката цена изнесува 1: 2,89 што значи дека Општина Бутел ги плаќа услугите на работниците за уривање на бесправно изградени објекти за 189% повисоко отколку Општина Берово. 

Во изработката на овој индекс беа вклучени истите општини како и во индексот за користење механизација за уривање бесправно изградени објекти. Притоа, во овој индекс е обезбедена споредливост на цените кај 10 општини. Олку големите разлики во цените не можат да се објаснат со применетите постапки, бидејќи и Општина Берово и Општина Бутел, каде што се постигнати 20 најниската и највисоката цена, спровеле ист вид постапка – постапка со барање за прибирање понуди со вредност до 5.000 евра. Единствената значајна разлика што секако треба да се нотира е дека Општина Берово договорот за услугите за уривање на бесправно изградените објекти на нејзино подрачје го има склучено со Јавното претпријатие за комунални работи „Услуга“ – Берово, додека пак сите останати општини договорите ги склучиле со приватни градежни фирми. Отсуство на влијание на вредноста на договорот врз постигнатите разлики во цените може да се констатира и во овој индекс.

Вредност на договорите за набавка на услугата за уривање бесправно изградени објекти (механизација и работници)

Договорен орган Вредност на договорот во денари
Општина Берово 200.000
Општина Гази Баба 1.500.000
Општина Охрид 354.000
Општина Аеродром 2.237.280
Општина Кисела Вода 7.000.000
Општина Кавадарци 100.000
Општина Ѓорче Петров 1.947.000
Општина Македонски Брод 1.300.000
Општина Неготино 354.000
Општина Бутел 141.600

Како заеднички проблем што треба да се нотира во однос на двата индекси на рационалност за уривање на бесправно изградените објекти, и во однос на механизацијата и во однос на работниците, е тоа што сите општини, со исклучок на Аеродром, во своите технички спецификации немаа прецизирано колку работни часа ќе ги ангажираат механизацијата и работниците. Имено, во случаите каде што планираниот ангажман е поголем, секако дека попрецизните технички спецификации ќе им овозможеа на понудувачите да достават поконкурентни понуди, што е во крајна линија во интерес на рационалното трошење на јавните пари.