• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност на компатибилни тонери

  • 06/2013

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот на најниската и највисоката цена за набавка на компатибилен тонер изнесува 1:2, што значи дека највисоката цена платена од Агенцијата за странски инвестиции е двојно повисока од најниската евидентирана кај Агенцијата за цивилно воздухопловство.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност на оригинални тонери

  • 12/1899

Во набавка на оригиналните тонери, цените се движат од 3.622 до 4.552 денари упатувајќи на разлики во цените и до една четвртина. Просечната цена по која агенциите ги купувале оригиналните тонери изнесува 4.076 денари, што е на ниво на висока пазарна цена.

целосна вест