• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за клима-уреди

  • 03/2017

Индексот на рационалност е изработен за клима-уреди со сплит систем со капацитет за ладење/греење од 3,5-3,6 КW, работна температура од -7 до 43 степени, еколошки фреон R410, ЛЕД дисплеј и гарантен рок од 2 години. Во цената на клима-уредите се вклучени и трошоците за монтажа.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за клима уреди

  • 07/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Во индексот на рационалност за клима уредите, соодносот на најниската и највисоката цена е 1: 1,55 што значи дека највисоката цена е за 55% повисока од најниската по која се купени клима уредите.

целосна вест