• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за писмен превод од македонски на англиски јазик

  • 05/2017

За услугата писмен превод на 1 страница од македонски на англиски јазик (1.800 карактери), институциите плаќале од 172 до 1.051 денар. Оттука, соодносот на најниската и највисоката цена изнесува 1:6,11, што значи дека највисоката цена, што за оваа услуга ја плаќа Собранието на РМ, е за 511% повисока од најниската цена, што за оваа услуга ја плаќа Народниот правобранител.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за писмен превод

  • 12/2011

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот на најниската и највисоката цена за услугата ,писмен превод од македонски на англиски јазик‘ е 1:2,67 што значи дека највисоката цена која се плаќа за оваа услуга, евидентирана кај Собранието на РМ, е за 167% повисока од најниската цена регистрирана во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

целосна вест