Индекс на рационалност за училишни столчиња

  • 03/2016

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цените по кои училиштата ги купувале столчињата се движат од 505 до 1.062 денари.Цената по која столчињата ги купило СУГС „Цветан Димов“ – Скопје е за 110% повисока од цената која за столчињата ја платило ОУ „Кочо Рацин“ во Петровец по тендер спроведен од општината.

целосна вест