Индекс на рационалност за собирање, транспoрт и уништување на медицински отпад

  • 07/2015

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената која здравствените институции ја плаќаат за набавка на услугата за собирање, транспорт и уништување на медицински отпад се движи од 41 до 95 денари за килограм. Цената која за оваа услуга ја плаќа Општата болница од Кичево е за 132% повисока од цената која за истата услуга ја плаќа Општата болница од Струмица.

целосна вест