Индекс на рационалност за финансиска ревизија

  • 05/2015

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената која институциите ја плаќаат за набавка на услугата за финансиска ревизија се движи од 0,026% до 0,717% од вредноста на предметот на ревизија. Вака констатираните разлики не можат да се објаснат со применетите постапки, ниту, пак, со начинот на којшто се тие спроведени.

целосна вест