Индекс на рационалност за шприцови од 5 мл

  • 03/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот меѓу најниската и највисоката цена изнесува 1:1,44 што значи дека највисоката цена е за 44% повисока од најниската цена која е постигната во набавката на шприцови.

целосна вест