Индекс на рационалност за стручен надзор при градежни работи

  • 05/2014

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената која институциите ја плаќале за услугата стручен надзор при градежни работи се движи од 0,39% до 2,97% од вредноста на објектот што се гради. Оттука, соодносот на најниската и највисоката цена во индексот за набавка на услугата стручен надзор при градежни работи е 1:7,6 што значи дека највисоката цена платена за оваа услуга од ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш е над 6 пати повисока од најниската цена платена за услугата од Министерството за правда – Управа за извршување санкции.

целосна вест