Индекс на рационалност за кравјо сирење

  • 10/2013

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот на најниската и највисоката цена во индекс за набавка на кравјо сирење е 1: 1,46% што значи дека највисоката цена е за 46% повисока од најниската. Највисоката цена за овој производ ја плаќа Државниот Студентски дом Пелагонија од Скопје и тоа во количина од 1.000 кг.

целосна вест