• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за РТГ филмови за рентген снимки

  • 03/2017

Индексот на рационалност за РТГ-филмовите за рендген-снимки е изработен за три димензии на овој потрошен медицински материјал, коишто се и најчесто користени од страна на здравствените институции (18х24; 24х30 и 35х35 см). Индексот е изработен врз основа на цените за пакување од 100 РТГ-филма со идентични карактеристики во согласност со техничките спецификации.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за РТГ филмови за рентген снимки

  • 10/2013

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Здравствените институции ги купувале РТГ филмовите од неколку различни добавувачи, во различни количини, но по идентична цена. Индексот на рационалност за овој производ покажува дека разлики во цените не постојат, иако за РТГ филмовите надлежните институции не определуваат максимални цени. П

целосна вест