Индекс на рационалност за одржување на лифтови

  • 10/2013

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената која институциите ја плаќаат годишно за тековно одржување на патничките лифтови се движи од 9.256 до 29.783 денари за еден лифт. Цена која ја плаќа ЈЗУ Здравствен дом Скопје за тековно одржување на лифт е за 222% повисока од цената која ја плаќа Службата за општи и заеднички работи на Владата на РМ.

целосна вест