Индекс на рационалност за дезинфекција, дезинсекција и дератизација

  • 06/2013

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цените кои се плаќани за услугата дезинфекција, дезинсекција и дератизација се движат од 3000 до 9310 денари за 1.000 м2. Агенцијата за државни патишта за оваа услуга плаќа 210% повисока цена од студентскиот дом „Орде Чопела“ од Прилеп.

целосна вест