• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за работни обувки-кломпи

  • 02/2018

Сите детски градинки вклучени во изработениот индекс на рационалност купиле анатомски кожени кломпи. Купувани се кломпи од природна говедска кожа, со исклучок на детската градинка „Ацо Караманов“ од Радовиш, каде што се купени кломпи од телешка кожа.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност на работни обувки-кломпи

  • 11/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот на најниска и највисока цена по која се купени анатомските кожни кломпи е 1:2,58 што значи дека Детска градинка „Детска радост“–општина Гази Баба за кломпите платила 158% повисока цена од Детска градинка „Ангел Шајче“- Куманово.

целосна вест