• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за одржување хигиена во внатрешни работни површини

  • 02/2018

Цената што се плаќа за одржување хигиена во внатрешните работни простори во државните институции се движи од 30 до 103 денари за еден метар квадратен месечно. Соодносот на најниската и највисоката цена изнесува дури 1:3,43, што значи дека највисоката цена, што за одржување хигиена ја плаќа Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, е за 243% повисока од цената што за истата услуга ја плаќа Државниот испитен центар.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за одржување на хигиeна во внатрешни работни површини

  • 11/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената која се плаќа за одржување на хигиена во внатрешните работни простори во државните институции се движи од 24 до 66 денари за еден метар квадратен месечно. Највисоката цена која за одржување на хигиена ја плаќа Државна лотарија на Македонија е за 175% повисока од цената која за истата услуга ја плаќа Советот за радиодифузија на РМ.

целосна вест