• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за системи за инфузија

  • 02/2018

Цената по којашто здравствените институции во земјата го купуваат системот за инфузија, како дел од потрошниот медицински материјал, се движи од 5,78 до 9,98 денари. Соодносот на најниската и највисоката цена изнесува дури 1:1,73, што значи дека највисоката цена, што за системот за инфузија ја плаќа Психијатриската болница Негорци, е за 73% повисока од цената што за истиот медицински материјал ја плаќа Општата болница од Струга.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за системи за инфузија

  • 03/2011

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Индексот на рационалност за набавка на системи за инфузија е изработен врз основа на поединечна цена на еден систем за инфузија.Највисоката цена е за 60% поголема од најниската цена.

целосна вест