• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за миење патнички возила

  • 05/2017

За миењето патнички возила (комплетно миење, надворешно и внатрешно) институциите плаќаат од 120 до 295 денари. Соодносот на најниската и највисоката цена за миењето патнички возила изнесува 1:2,46, што значи дека највисоката цена за оваа услуга, што ја плаќа Фонд за здравствено осигурување на Македонија, е за 146% повисока од цената што за истата услуга ја плаќаат Македонски железници Инфраструктура.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за миење возила

  • 07/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот на најнискиот и нависокиот трошок при користење на услугата за миење возила (годишен трошок по возило) изнесува 1:9,6, што значи дека највисокиот трошок за оваа намена евидентиран кај Министерството за надворешни работи е за цели 860% повисок од најнискиот годишен трошок по возило, констатиран кај Министерството за транспорт и врски.

целосна вест