• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за ангажирање агенција за привремени вработувања

  • 05/2017

Провизијата што институциите им ја плаќаат на авторските агенции за привремените вработувања се движи од 0,77% до 12,98% од бруто-платата на ангажираните работници. Оттука може да се констатира дека разликите се огромни, особено кога ќе се спореди најниската и највисоката провизија. Произлегува дека ЈКП Сопиште за привремените вработувања на агенцијата ѝ плаќа провизија што е пониска за 12,21 процентен поен од агенциската провизија што ја плаќа ЈП Комуналец Кавадарци.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за провизија за привремено вработување

  • 07/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Провизијата која им се плаќа на авторските агенции за привремените вработувања во државните институции се движи од 0,24% до 12,98% од бруто-платата, што претставува исклучително висока разлика.

целосна вест