• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Директни договори

Директните договори се единствените договори за јавни набавки кои се склучуваат без претходно објавување на оглас односно во процес на директно преговарање на институциите со фирмите. Овие договори се резултат на т.н. постапка со преговарање без претходно објавување на оглас.

Со оглед на нетранспаретноста на постапката за склучување на овие договори во овој дел е даден приказ не само на вредноста на договорите туку и структурата на причините поради кои се применила оваа постапка.

Одберете: