Индекс на рационалност за метални архивски ормани

  • 03/2016

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цените по кои се купувани металните архивски ормани, со речиси идентични димензии, се движат од 6.476 до 14.293 денари. Цената што ја платило Министерството за животна средина и просторно планирање е за 121% повисока од онаа на Основниот суд Скопје 2.

целосна вест