Индекс на рационалност за јаглен

  • 03/2016

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цените по кои институциите го купувале јагленот се движат од 1.652 до 4.720 денари за 1 тон. Станува збор за јаглен со калорична вредност од 2.000 до 2.500 kcal на килограм и со гранулација од минимум 80 мм.

целосна вест