Индекс на рационалност за пилешки стек

  • 07/2015

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената која институциите ја плаќаат за набавка на еден килограм пилешки стек се движи од 172 до 315 денари. Детската градинка „Распеана младост“ од Карпош пилешкиот стек го купила по цена која е за 83% повисока од онаа што ја платил Државен ученички дом „Мирка Гинова“- Битола.

целосна вест