Индекс на рационалност за контејнери за отпад

  • 07/2015

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цените по кои општините и локалните комунални претпријатија ги купувале металните контејнери за отпад од 1,1 м3 се движат од 12.383 до 18.502 денари.

целосна вест