Индекс на рационалност за систем за електронска евиденција на работното време

  • 07/2015

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Овој индекс на рационалност се однесува на системот за електронска евиденција на работното време што, во согласност со Законот за работни односи, треба да го имаат сите работодавачи со над 25 вработени.

целосна вест