• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за електрична енергија

  • 05/2017

Цената по којашто државните претпријатија и институции ја купуваат електричната енергија се движи од 2,74 до 5,89 денари за 1 киловат час (KWh). Соодносот на најниската и највисоката цена изнесува 1:2,15, што значи дека ЈП Македонски железници Инфраструктура електричната енергија ја купува по цена што е за 115% повисока од цената на јавното комунално претпријатие Дервен од Велес.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за електрична енергија

  • 08/2014

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Во набавката на електрична енергија соодносот на најниската и највисоката цена изнесува 1:1,81, што значи дека ЈП Македонски железници Инфраструктура струјата ја купува по цена која е за дури 81% повисока од онаа на ЈП Македонска радиодифузија.

целосна вест