Индекс на рационалност за медицински азотен оксид N20

  • 05/2014

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Индексот на рационалност за медицински азотен оксид N20 покажа релативно мали разлики во цените. Соодносот на најниската и највисоката цена е 1:1,10 што значи дека највисоката цена е за 10% повисока од најниска цена.

целосна вест