Индекс на рационалност за платнен фластер

  • 03/2011

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот на најниската и највисоката цена по која е купуван овој производ е 1:1,5 односно највисоката цена е за 54% повисока од најниската. Пет клиники фластерот го купувале по цена под просечната, а четири над неа.

целосна вест