• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за зимски работни униформи

  • 02/2018

Цените по кои комуналните претпријатија ги купувале зимските работни униформи како дел од личната заштитна опрема (ХТЗ-опрема) се движат од 1.124 до 4.602 денари. Работните униформи набавени од претпријатијата вклучуваат панталони со прерамки и палто во состав полиестер и памук од 60-80%:40-20%.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за летни работни униформи

  • 02/2018

Летните работни униформи, како дел од личната заштитна опрема (ХТЗ-опрема), од страна на комуналните претпријатија се купувани по цени кои се движат од 424 до 2.773 денари. Работните униформи вклучуваат панталони со прерамки и палто во состав полиестер и памук од 65-67%:33-35%. Од вклучените комунални претпријатија, единствено Комуналец Струмица барало доминација на полиестерот.

целосна вест