Индекс на рационалност за огревно дрво

  • 03/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Овој индекс открива една неочекувано голема разлика во цените по кои општините и локалните училишта го купуваат огревното дрво. Констатираните разлики во цените најдобро ги отсликува податокот дека највисоката цена за 1 м3 дрва за огрев, која изнесува 4.366 денари, е за дури 121% повисока од најниската цена од 1.972 денари.

целосна вест