Индекс на рационалност за зимско одржување на улици и патишта

  • 03/2011

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Просечно постигната цена за ефективен час зимско одржување на улици и патишта во индексот за рационалност изнесува 3.435 денари. Соодносот меѓу најниската и највисоката цена за оваа услуга изнесува 1 : 2,5 што значи дека највисоката цена е за 150% повисока од најниската.

целосна вест