• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2017

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2017 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за внатрешни работи на РМ Услуги за сервисирање, одржување и валидација со вклучени резервни делови на сите инструменти од производителот Perkin Elmer Друштво за промет,услуги и сервисирање на медицинска и електро опрема ХИПОМЕД ДООЕЛ Скопје 685,920,000.00
Министерство за култура Изградба на нов објект Драмски театар во Скопје Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 627,015,885.00
Јавно претпријатие за државни патишта Поправка и рехабилитација на регионални патишта Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица, Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга, Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје, STRABAG AG, Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 300,000,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Осигурување на имот и други осигурувања на АД ЕЛЕМ Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д.Скопје-Виена Иншуренс Груп 261,908,144.00
Министерство за здравство Набавка на Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикатори за потребите на населението за периодот од јуни 2016 до јуни 2018 година Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДОО увоз-извоз Скопје 251,627,164.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016год. и 2017год Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 218,243,973.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Надградба на Ovation управувачки систем IVDAM PROCESS CONTROL 181,412,683.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Електрична енергија ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија - Подружница Скопје Република Македонија 153,400,000.00
Министерство за образование и наука Санација/ адаптација со замена на дотраени градежни материјали и облоги на Блок В и Г од СД “Гоце Делчев”-Скопје Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 139,149,461.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016год. и 2017год Друштво за изградба,производство на опрема,монтажа на енергетски и индустриски објекти МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје 138,062,265.00
  • Сподели